Verdi- og lånetakst

Verditakst er en verdivurdering av det aktuelle objekt, med spesifisering av alle egenskaper ved objektet som kan ha avgjørende betydning for den endelige anslåtte verdi. Verdisettingen vil være basert på utregning av teknisk verdi, samt markedssituasjonen for det aktuelle objekt. Verdien ansettes på takserings- dagen. 

 

Verdivurdering for finansiering

Denne verdivurderingen er utarbeidet kun for bruk i forbindelse med finansiering av alle typer boligeiendommer.

 TIPS: Fradrag for utgifter i forbindelse med takst: Kontakt Skatteetaten

Boligsalgsrapport (tilstandsrapport)

Boligsalgsrapporten er spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjoner og gir en god oversikt over byggets tilstand. Den beskriver boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Kan eventuelt leveres med verditakst og arealberegning. I prinsippet er den en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir det i boligsalgsrapporten lagt spesiell vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene. Fuktsøk blir også utført.

Tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden. Rapporten beskriver tilstandssvekkelser og er uavhengig av markedskonjunkturene.

 

Boligsalgsrapport med verdi- og lånetakst samt arealmåling

Denne kombinasjonen benyttes ofte ved salg av bolig. Bidrar til en tryggere bolighandel for selger og kjøper.

 

Eierskifterapport

Eierskifterapporten gir oversikt over eiendommens tekniske tilstand; uten kostnadsoverslag for påkrevde reparasjoner. Eierskifterapporten gir anmerkninger for synlige og vesentlige skader, samt feil eller mangler ved selve boligen. Best egnet for leiligheter.

Rapporten må ikke forveksles med en Tilstands- og tiltaksrapport etter NS 3424 - nivå 2 som er betydelig mer omfattende og tidkrevende.

 

Skadetakst

En skadetakst gir detaljerte beskrivelser av skade som er oppstått på et objekt samt et kostnadsoverslag for utbedring av skaden.

 En skadetakst utarbeides vanligvis i forbindelse med et forsikringsoppgjør.

Skader kan være forårsaket av bl.a. brann, fukt, råte, vann, is, sopp, soppsporer, setninger, skadedyr, insekter, rystelser i grunn, naturskader med mer.

 

Næringstakst

Dette er en vurdering av eiendommens / næringsseksjonens markedsverdi.

Fastsettelse av verdien baseres på driften av eiendommen (gårdsregnskap, leiekontrakter, utnyttelse, reguleringsforhold med mer.)

 

Arealoppmåling

Arealene for bygninger beregnes etter Norsk Standard NS 3940.

Boligtaksering AS bruker lasermåler som gir nøyaktige resultater.

 

Fuktsøk

Ved hjelp av profesjonelt fuktsøkerinstrument, kan vi avdekke fukt og fuktskader i bygningsdeler.

 

Forhåndstakst

Vurdering av kostnadsrammen, markedsverdien og et eventuelt potensial i et prosjekt der objektet ikke ennå er påbegynt eller ikke er ferdigstilt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.boligtakseringas.no